Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. május 24-től

Jelen adatkezelési tájékoztató a - regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott - hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)

Szolgáltató neve: Auditórium Hungaricum Nonprofit Kft.

Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 15.

Levelezési címe: 1114 Budapest, Orlay u. 2/b. 3.em. 4/b.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Cégjegyzékszáma: CG. 01 09 996238

Adószáma: 24220996-2-43

Email címe: auditoriumhungaricum@gmail.com

Honlapjának címe: www.auditoriumhungaricum.hu

Telefonos elérhetősége: +36-1-466-5015

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1114 Budapest, Orlay u. 2/b. 3.em. 4/b., +36-1-466-5015, auditoriumhungaricum@gmail.com munkanapokon 10.00 és 16.00 között

 

II. A kezelt adatok köre

Hírlevél küldéséhez az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét és a feliratkozás dátumát tartja nyilván.

A nyereményjáték esetén az Adatkezelő a résztvevők nevét, email címét, telefonszámát tartja nyilván a nyereményjáték szabályzatában meghatározottak szerint, mely az esemény facebook oldalán érhető el.

 

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja hírlevélre feliratkozók körében hírlevél küldés (tájékoztatás, ajánlatok küldése, meghívók küldése), a nyereményjáték esetében a nyereményjáték szabályzatában meghatározott cél.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulása.

 

V. Az adatkezelés időtartama

Adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, az auditoriumhungaricum@gmail.com e-mail címen és az Auditórium Hungaricum Nonprofit Kft. 1114 Budapest Orlay u. 2/b. címre elküldött levélben. A leiratkozás időpontjától Ön nem kap további tájékoztatást.

 

VI. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és a hírlevél kiküldés feladatára szerződött külső partner (Kismester Bt.. 2481 Velence, Solt köz 20.) munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

 

VII. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását az auditoriumhungaricum@gmail.com email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást az auditoriumhungaricum@gmail.com címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

 

VIII. Jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).